រ៉ូប || សំពត់

នេះគឺជា Fitdance.We យើងមានរយៈពេល ២០ ឆ្នាំនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពនិងភាពជឿជាក់របស់ផលិតផលត្រូវបានអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងបរទេសសរសើរនិងរាំប្រកបដោយជំនាញខ្ពស់។ សាលារបាំធំ ៗ នៅលើពិភពលោកនិងអ្នកចូលចិត្តរាំ។
<1>